Tair blynedd yn ôl bu farw Andrew Davies, gŵr camera a chymeriad hoffus a phoblogaidd iawn, yn wreiddiol o ardal Llanpumsaint ond a symudodd gyda’i deulu i Rydaman.

Penderfynodd y teulu a’i ffrindiau sefydlu elusen a Chronfa, a hynny er mwyn ei gynorthwyo yntau a hefyd pobl tebyg – sef gweithwyr llawrydd yn y diwydiannau creadigol. Bob blwyddyn, byddai unrhyw arian nad oedd wedi ei ddosbarthu i deuluoedd ac unigolion oedd yn dioddef, yn cael ei rannu rhwng Macmillian a Tŷ Bryngwyn, yn Llanelli.

Yn ystod cyfnod yr apel a’r gronfa (a gofrestrwyd fel elusen tair blynedd yn ôl), codwyd dros £27,000 ac yn ogystal â helpu pobl oedd yn dioddef o gancr, fe rannwyd miloedd i’r elusennau a enwyd uchod. Cynhaliwyd pob math o weithgareddau a digwyddiadau,ac mae ymddiriedolwyr ac aelodau’r Gronfa am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u haelioni.

Y bwriad o’r cychwyn oedd rhedeg yr elusen am dair blynedd. Felly yn y Cyfarfod Blynyddol ar y 1af o Chwefror eleni, penderfynwyd dirwyn ochr gofrestredig yr elusen i ben. Fe fydd y teulu a’r ffrindiau yn cynnal o leiaf un digwyddiad y flwyddyn yn enw Cronfa Andrew Pwmps, er cof am Andrew, a hynny er mwyn codi arian i Macmillan a Tŷ Bryngwyn, Llanelli.

Diolch eto i bawb sydd wedi ein cefnogi.

Yn ddiweddar yn nhafarn y Cottage, Llandeilo, cyflwynwyd siec o £900 yr un i: Tŷ Bryngwyn, Llanelli; Old Mill, Llandybie; a Macmillan. Bu’r elusennau yma o gymorth mawr i Andrew a’r teulu.

Cronfa Andrew Pwmps

O’r chwith i’r dde: David Craddock o Tŷ Bryngwyn, Llanelli, Llio – gwraig Andrew ac un o Ymddiriedolwyr yr Elusen, Sarah Clark o Old Mill, Llandybie a Liz Duffy o Macmillan. Cyflwynwyd siec o £900 yr un iddyn nhw. (Llun: Gareth Vaughan Jones)